Utilitzem cookies de Google Analytics per al seguiment estadístic de la web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació al següent enllaç: Política de Cookies  
Continuar
Avisos Legals

EXPO MANACOR S.A., NIF: A07408305, amb domicili a la ctra. Palma – Artà, km. 47, c.p. 07500 de Manacor, adreça electrònica: contabilidad@expogrup.com, telèfon: 971 843 939 i fax: 971 553 550, és titular d’ aquest web, la utilització del qual està subjecte a la Política de Privacitat i a les Condicions d’ Ús descrites a continuació.


La utilització d'aquest web li atribueix la condició d'usuari des del mateix moment de l'accés i inici de la navegació pel web. Des d'aquest mateix moment, l'usuari accepta de manera expressa tant aquestes condicions generals com les condicions particulars aplicables als diferents serveis que ofereix l'entitat al web.

Condicions d’ús: Des de l'acceptació, l’ usuari s’obliga a fer un ús de la pàgina web, els continguts i els seus serveis de conformitat amb la llei, els bons costums i l'ordre públic:


a. No introduïu, emmagatzemeu o difoneu qualsevol informació o material que, de qualsevol manera, atempti contra la normativa vigent en qüestió d’ordre públic i drets fonamentals.

b. Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els continguts o els serveis o impedir-ne un gaudi normal d'altres usuaris.

c. No dueu a terme activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del web ni utilitzeu els continguts ni, en particular, la informació obtinguda a través del web per a remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.

d. Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, usar, inutilitzar o fer malbé les dades, les informacions, els programes o els documents electrònics de l'entitat, els seus proveïdors o tercers.

e. Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers i, en general, l'ús de qualsevol contingut del qual l'usuari no sigui titular.

f. L'usuari té prohibit dur a terme pràctiques o actes de correu brossa en l'ús del web, o com a conseqüència de l'ús del web o de les informacions i els serveis amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que intervingui la seva sol·licitud o consentiment previs, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones, i a no enviar cadenes de correus electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, ni utilitzar llistes de distribució a què es pugui accedir a través del web.

g. L'entitat es reserva el dret a emprendre qualsevol tipus d'acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.


Modificacions: L'entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís tant la presentació i configuració del web com aquestes condicions. En aquests casos es publicarà i s'avisarà amb la màxima antelació possible.


Enllaços amb tercers: Aquest avís legal es refereix únicament a la pàgina web i als continguts de l'entitat. L'entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des del web de l'entitat.

Propietat intel·lectual i industrial: Tots els continguts de la pàgina web són de titularitat exclusiva de l'entitat. Els noms comercials, marques o signes distintius continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l'entitat l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. L' usuari té prohibit qualsevol ús no consentit dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l'entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L'entitat es reserva el dret a emprendre qualsevol tipus d'acció legal contra qualsevol usuari que dugui a terme una acció que impliqui l' explotació de tots o de part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Notificacions: Als efectes d'aquestes condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre l'entitat i l'usuari, aquests s'hauran de dirigir mitjançant correu electrònic a pedro@passy.es. Les comunicacions de l'entitat a l'usuari es faran d'acord amb les dades aportades per l'usuari en registrar-se en la pàgina web. L'usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis que s'hi ofereixen, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de les comunicacions esmentades.

Legislació aplicable submissió a fur: Aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament els jutjats i tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució d'aquestes condicions contractuals.

Règim de responsabilitats:

a. L'usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web, la prestació dels serveis i o venda de productes que s'hi ofereixen, es du a terme sota el seu risc i responsabilitat.

b. L'entitat no respon dels perjudicis ocasionats a l'usuari a causa de l' incompliment, per part d'aquest, de les condicions d’ús abans esmentades.

c. L'entitat no respon dels danys que pugui patir l'usuari derivats de les interrupcions, els virus informàtics, les avaries i/o les desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a l'entitat.

d. L'entitat no respon dels danys que els usuaris pateixin derivats de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat del contingut existent als llocs enllaçats. I no respondrà del manteniment, la prestació o la transmissió dels continguts existents als llocs enllaçats.

e. L'entitat no respon dels danys patits per l'usuari causats per terceres persones, mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del portal i que no siguin atribuïbles a l'entitat.

f. L'entitat no respon dels danys que l'usuari pateixi derivats de la impossibilitat de donar el servei, vendre productes i/o permetre l'accés per causes no imputables a l'entitat, degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major, com l'incompliment, compliment defectuós o acabament dels contractes establerts amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través del web.

g. L’entitat no respon dels danys i perjudicis que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, les condicions, les característiques i les circumstàncies d'accés i ús que els usuaris fan del web i de les informacions i serveis, així com de l'incompliment per part dels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.

h. L'entitat no es fa responsable dels continguts, els serveis, la informació i tot allò que pugui aparèixer a la pàgina accessible a través de l'enllaç que s'hi hagi establert.

i. En el cas que qualsevol de les condicions generals i/o particulars fos declarada nul·la i/o invàlida, no afectarà l'eficàcia de la resta, que continuaria sent vinculant entre les parts. En el supòsit que alguna de les parts pugui renunciar a exigir en un determinat moment el compliment de qualsevol de les condicions generals i/o particulars establertes, no suposarà la renúncia al compliment de la resta de condicions. Tampoc no suposarà la creació d'un dret adquirit per a l'altra part.